Reglement

Definitie  Ras inventarisatie:
Ras inventarisatie houdt in dat de Berner op exterieur en op gedrag wordt geïnventariseerd. Voor de inventarisatie geldt de ras standaard van de Berner Sennenhond  vastgelegd bij de FCI onder nummer 45. Voorts is, aanvullend op de ras standaard, voor het gedrag een opgave gedaan door de Zwitserse Vereniging KBS. De zojuist genoemde gegevens worden nu vertaald en t.z.t. als bijlage bijgevoegd bij dit reglement. De NBSV heeft de ras standaard vertaald naar een lijst met aandachtsgebieden voor het exterieur en vastgelegd op een formulier voor deze inventarisatie. Uit de ras standaard en de toevoeging van de KBS is een formulier opgesteld voor de inventarisatie van het gedrag. Het formulier voor de exterieur inventarisatie en het formulier voor de gedrag inventarisatie worden als bijlage bij dit reglement bijgevoegd.

Doel van de inventarisatie:
In beeld brengen, door middel van het invullen van de twee formulieren, hoe de aangemelde Berner voor de ras inventarisatie  in verhouding staat tot de ras standaard en de bijlage voor gedrag.

Toelichting op de formulieren:
De inventarisatie voor het exterieur kent de volgende onderwerpen : Hoofd, Lichaam, Ledematen en Beharing. Elk onderwerp is op detail verder benoemd en voorzien van tekst waar naar gekeken dient te worden. De score van het detail kan worden weergegeven als: zeer goed, goed, voldoende en matig. Voorts is er per detail een kolom voor opmerkingen.  Als laatste onderdeel op het formulier geven de keurmeesters aan of de hond wordt ingedeeld bij A of bij B of bij C.
Deze letters staan voor:
A. Voldoet aan de ras standaard.
B. Voldoet aan de ras standaard, er zijn aandachtspunten.
C. Voldoet niet aan de ras standaard.

De inventarisatie voor het gedrag bestaat uit 14 rubrieken te beoordelen in een vijf puntenschaal. De waarderingscriteria van de vijfpuntenschaal bestaat uit:  afwezig, gering, gemiddeld, hoog en zeer hoog. In deze vijfpuntenschaal zijn van links onder tot rechtsboven vakjes grijs gekleurd. De grijze vakjes tonen het beeld van de ideale Berner. Hoe dichter dit benaderd wordt, des te beter is het testresultaat van uw hond. De keurmeesters sluiten deze inventarisatie af met een advies, dat kan bestaan uit
A. Verantwoord
B. Onder voorbehoud verantwoord
C. Af te raden.

Bijdrage van de NBSV
De NBSV wil die leden, waarvan hun Berner geen A scoort helpen hoe hier mee om te gaan. Vooral als men graag een keer wil fokken.

Organisatie van de  Ras inventarisatie
De NBSV is voorlopig nog niet in staat om geheel zelfstandig een inventarisatie te organiseren en uit te voeren.
Wij zijn daarom verheugd dat wij bij de NVAEGZ ( Nederlandse Vereniging voor Appenzeller, Entlebucher en Grote Zwitserse sennenhonden) onze Berners mogen aanmelden voor een ras inventarisatie, op die dagen dat zij ook hun honden inventariseren. Data en tijdstippen evenals hoe aan te melden en de betaling vermelden wij in ons Club Magazine en op de Website.

Deelnemen aan de ras inventarisatie
Berners kunnen alleen deelnemen aan de ras inventarisatie als de eigenaar lid is van de NBSV.  De leeftijd om te kunnen deel nemen aan de ras inventarisatie is voor de reu en de teef minimaal 24 maanden.

Voorwaarden behorende bij de ras inventarisatie.
Als deelnemer moet u op de dag van de inventarisatie om 10.00 uur aanwezig en blijven tot 13.00 uur. In deze periode neemt uw hond volgens een planning deel aan de inventarisatie en kunt u daarom heen deelnemen aan die momenten dat er publiek bij een inventarisatie aanwezig moet zijn. Wellicht aan te raden om niet alleen naar de ras inventarisatie te gaan.

Kosten.
De kosten voor  leden van de NBSV zijn  € 90,00 per Berner

Dit reglement is goedgekeurd in de ALV van 30 maart 2016.

Bijlage formulieren :
Exterieur inventarisatie
Gedrag inventarisatie
Inschrijf formulier kunt u HIER downloaden ( Inschrijven verplicht )

 

 

Opname van Rasinventarisatie